Vloženo: 29.04.2022

US N E S E N Í
z řádné členské schůze Bytového družstva Kamýk ze dne 25.4.2022.
1. Členská schůze schvaluje:
a/ zprávu představenstva o činnosti za období 2019 až 2021,
b/ hospodaření Bytového družstva Kamýk za období 2019 až 2021,
c/ návrh na rozdělení zisku za rok 2019, 2020 a 2021,
d/ rozpočet na rok 2022,
e/ zprávu kontrolní komise o ověření účetní závěrky za období 2019 až 2021,
f/ financování prací souvisejících se správou družstva,

Vloženo: 11.04.2022

Kontejner
na objemný komunální odpad

Dle oznámení ÚMČ Praha 12 bude dne 13. dubna t.r. v době od 16 do 20 hodin umístěn v ulici Cílkova kontejner na objemný komunální odpad

Po dobu přistavení bude u kontejneru přítomna obsluha, která bude kontrolovat, zda je tam odkládán pouze odpad, pro který je kontejner určen.

Představenstvo žádá obyvatele našich domů, aby využilitéto možnosti a provedli úklid jejich věcí volně ložených ve společných částech domů (sklípcích, chodbách a místnostech v přízemí, 5. a 9. patře).

V Praze dne 11. dubna 2022

Vloženo: 07.04.2022

P O Z V Á N K A

na řádnou členskou schůzi
Bytového družstva K a m ý k,
IČ 251 29 261, která se koná dne 25.4. 2022
od 18,00 hodin v hostinci NA KAMÝKU,
ul. Krhanická 994/21a, Praha 12
----------------------------------------------------------------------------------------------

P r o g r a m:

Vloženo: 06.04.2022

„Revize plynu“

Dne 11. dubna t.r. v době od 12 do 18 hod bude prováděna v jednotlivých bytech 3+1 a 1+1 kontrola těsnosti plynových rozvodů.
Žádáme všechny uživatele bytů, aby v uvedeném termínu umožnili kontrolním pracovníkům vstup do bytu.

Požadovanou součinnost s obyvateli domu při postupu prací projedná pan Caudr.

Akci realizuje firma HPV – gastop s.r.o., smluvní partner družstva.

V Praze dne 8. dubna 2022

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek, v.r.

Vloženo: 31.03.2022

„O Z N Á M E N Í“

Ve dnech 2. a 3. dubna t.r. bude prováděna výměna portálů zadních vchodových dveří v našich domech.

Žádáme všechny uživatele bytů, aby v uvedené dny respektovali tuto pracovní činnost a používali pouze vchody z ulice.

Případnou součinnost s obyvateli domu při postupu prací projedná pan Caudr.

Akci realizuje p. Zeman, smluvní partner družstva.

V Praze dne 31. března 2022

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek, v.r.

Vloženo: 15.01.2022

U P O Z O R N Ě N Í

obyvatelům domů 647 a 648

Vzhledem k tomu, že se v posledním období v našich domech objevují osoby, které nabízejí různé služby bez vědomí představenstva, upozorňujeme obyvatele našich domů, že opravy nebo jiné činnosti objednané družstvem jsou vždy s časovým předstihem zveřejňovány letákem vyvěšeným na nástěnce v přízemí, event. letákem vhozeným do domovní schránky a mailem.
U každé připravované akce je uvedeno, která firma akci zabezpečuje a kdo ji koordinuje za představenstvo družstva.

Vloženo: 03.01.2022

Roční odečty měřidel tepla na radiátorech a stavu vodoměrů v jednotlivých bytových jednotkách se uskuteční takto:

 v domě 647 dne 10. ledna 2022 od 9 do 18 hodin

 v domě 648 dne 11. ledna 2022 od 9 do 18 hodin

Žádáme všechny uživatele bytů, aby zajistili v uvedené dny pověřeným pracovníkům družstva přístup k měřičům v bytech.

V Praze dne 3. ledna 2022

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
v.r.

Vloženo: 01.12.2021

Oznámení družstevníkům:

Z důvodu konce platnosti metrologického ověření funkce vodoměrů je nutná jejich výměna.
Na základě objednávky družstva tuto činnost provede firma ULIMEX spol. s r.o.

Žádáme družstevníky o zabezpečení přístupu do bytu, dle časového harmonogramu, který je přílohou tohoto sdělení.
Součástí výměny bude i provedení odečtu demontovaných vodoměrů.

za představenstvo BD
Ing. Jarmil Formánek

Vloženo: 24.11.2021

Zrušení termínu
konání členské schůze

V souvislosti s novými pravidly protiepidemických opatření vyhlášenými vládou ČR, platnými od 22. listopadu t.r., ruší představenstvo termín členské schůze stanovený na 1.12.t.r.

V Praze dne 24. listopadu 2021

za představenstvo
Bytového družstva Kamýk
Ing. Jarmil Formánek
předseda představenstva
v.r.

Vloženo: 15.11.2021

P O Z V Á N K A
na členskou schůzi Bytového družstva K a m ý k, která se koná dne 1.12. 2021 od 19,00 hodin v prostorách přízemí domu 648.

P r o g r a m:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, mandátní a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti představenstva za uplynulá období
4. Zpráva o hospodaření za uplynulá období
5. Investiční akce
6. Příprava voleb představenstva a kontrolní komise v roce 2022
7. Diskuse
8. Návrh usnesení
9. Závěr

Vloženo: 08.11.2021

Jak ven z dluhů?
Známe cestu
Milostivé léto
Šance na restart pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní
instituci. Uhraďte exekutorovi od 28. 10. 2021
do 28. 1. 2022 jistinu, tedy dlužnou částku vůči
veřejným institucím, plus poplatek a díky akci
„Milostivé léto“ vám bude zbytek dluhu odpuštěn.
Využijte jedinečnou šanci osvobodit
se od svých dluhů a začněte znovu normálně žít!
Neváhejte s podáním žádosti
Akce „Milostivé léto“ je časově omezená, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Exekutoři

Vloženo: 13.04.2021

Představenstvo žádá obyvatele našich domů o úklid jejich věcí volně ložených ve společných částech domů (sklípcích, chodbách a místnostech v přízemí, 5. a 9. patře).

K likvidaci je možno využít velkoobjemový kontejner, který bude dne 21. dubna t.r. přistaven v ulici Cílkova.

V případě nutnosti dalšího skladování těchto věcí je nezbytně nutné je označit jmenovkou a projednat s panem O. Caudrem.

Pokud nebudou věci popsány jménem vlastníka a dojednáno další skladování, budou z těchto prostor odstraněny.

V Praze dne 13. dubna 2021

Vloženo: 15.02.2021

Ž Á D O S T
Žádáme družstevníky a všechny ostatní osoby pohybující se ve společných prostorách našich domů a zejména výtahů, aby důsledně používaly řádné zakrytí úst a nosu.
Děkujeme
Představenstvo Bytového družstva Kamýk

Vloženo: 27.12.2020

Sdělení obyvatelům domů Cílkova 647-648

Roční odečty měřidel tepla na radiátorech a stavu vodoměrů v jednotlivých bytových jednotkách se uskuteční takto:

 v domě 648 dne 5. ledna 2021 od 9 do 17 hodin

 v domě 647 dne 6. ledna 2021 od 9 do 17 hodin

Žádáme všechny uživatele bytů, aby zajistili v uvedené dny pověřeným pracovníkům družstva přístup k měřičům v bytech.

V nutných případech je možno domluvit náhradní termín s panem Caudrem tel. 602 567 039.

V Praze dne 27. prosince 2020

Vloženo: 15.09.2020

Zasedání představenstva družstva se konají druhý čtvrtek v měsíci od 18:30 hod.

Vloženo: 03.09.2020

Oprava plynové soustavy

Z důvodu změny předpisů bude etapově provedena výměna všech přívodních uzávěrů plynu v domě a v jednotlivých bytech domu 647.
Dne 21.9. t.r. se bude týkat bytů:
1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33.
Po dobu oprav bude zastaven přívod plynu v době od 9 do 16 hod. do celého domu.
Pro znovu puštění plynu do těchto bytů dne 21.9. v 16 hodin je nezbytná přítomnost osoby v bytě pro provedení kontroly těsnosti pracovníky plynařské firmy.
Bez provedené kontroly nelze plyn pustit.

Vloženo: 27.08.2020

Oprava plynové soustavy

Z důvodu změny předpisů je nutné provést výměnu všech přívodních uzávěrů plynu v jednotlivých bytech.
V domě 648 bude akce probíhat postupně a po dobu opravy příslušné sekce bude zastaven přívod plynu v době od 9 do 16 hod.

Pro znovu puštění plynu v 16 hodin je nezbytně nutná přítomnost osoby v bytě pro provedení kontroly těsnosti pracovníky plynařské firmy. Bez provedené kontroly nelze plyn pustit.

Dne 14.9. t.r. se bude týkat bytů:
1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33

Vloženo: 27.08.2020

Oprava plynové soustavy

Z důvodu změny předpisů je nutné provést výměnu všech přívodních uzávěrů plynu v jednotlivých bytech.
V domě 648 bude akce probíhat postupně a po dobu opravy příslušné sekce bude zastaven přívod plynu v době od 9 do 16 hod.

Pro znovu puštění plynu v 16 hodin je nezbytně nutná přítomnost osoby v bytě pro provedení kontroly těsnosti pracovníky plynařské firmy. Bez provedené kontroly nelze plyn pustit.

Dne 14.9. t.r. se bude týkat bytů:
1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33

Vloženo: 16.06.2020

Sdělení obyvatelům domů 647 a 648

Vzhledem k tomu, že byl v posledním období zjištěn pohyb cizích osob ve společných prostorách našich domů, a to zejména ve večerních a nočních hodinách, žádá představenstvo družstva všechny obyvatele domů vč. podnájemníků, aby důsledně kontrolovali zavírání vstupních dveří domů a neumožňovali vstup neznámým osobám do našich domů.
Toto opatření se týká i podomních prodejců nebo nabízečů různých řemeslných i jiných služeb.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687